การเลิกจ้างพนักงาน ที่ขึ้นศาลแรงงาน แล้วบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

เลิกจ้างพนักงาน แล้วบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย..

HR ควรรู้ !!

ตัวอย่าง..การเลิกจ้างพนักงาน ที่ขึ้นศาลแรงงาน แล้วบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย..

ฎีกาที่ 5463/2555 เลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานย่อมมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

“ลูกจ้างอ้างว่าการที่ลูกจ้างไม่มาทำงานในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 นั้น ลูกจ้างได้ยื่นใบลาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2547 แต่นายจ้างมีคำสั่งไม่อนุมัติในวันที่ 8 เมษายน 2547 ไม่ตรงกับวันที่ลูกจ้างยื่นใบลานายจ้างจะอ้างว่าไม่อนุมัติการลาในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 ไม่ได้ การที่นายจ้างอ้างว่าลูกจ้างขาดงานและลงโทษตัดคะแนนทางวินัยลูกจ้างรวม 80 คะแนน และเลิกจ้างลูกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น

เห็นว่า คำสั่งของนายจ้าง เรื่องการลงและการขาดงาน ข้อที่ 9.1 ให้ความหมายของการขาดงานไว้ (ก) ว่า หมายถึง พนักงานซึ่งไม่ได้มาปฏิบัติงานในวันทำงานปกติของตนยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติใบลาแล้ว เมื่อนายจ้างไม่อนุมัติใบลาของลูกจ้าง จึงต้องถือว่าลูกจ้างขาดงานไปในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 ยิ่งไปกว่านั้น การตัดคะแนนทางวินัยในครั้งที่ 3 จำนวน 40 คะแนนตามเอกสารที่นายจ้างอ้างก็เป็นการตัดคะแนนสำหรับการไม่ปฏิบัติงานถึง 9 วันรวมกัน หาใช่เพียงวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2547 ที่ลูกจ้างอ้างว่าได้ยื่นใบลาก่อนแล้วไม่ เมื่อตามคำสั่งของนายจ้าง เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย ข้อ 2.2 ระบุบทลงโทษไว้ว่า ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ ขาดงานในครั้งที่ 3 ตัดคะแนน 40 คะแนนหรืออก และข้อ 2.4 ระบุโทษปลดออกไว้ว่า

กระทำต่อเมื่อพนักงานได้กระทำผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นไล่ออกหรือถูกตัดคะแนนทางวินัยสะสมรวมกันถึง 80 คะแนน หรือมากกว่านั้นขึ้นไปในปีปฏิทินนั้น การที่นายจ้างลงโทษตัดคะแนนในครั้งที่ 3 จำนวน 40 คะแนน รวมกับการลงโทษตัดคะแนนในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ครั้งละ 20 คะแนน รวมเป็นคะแนนที่ถูกตัด 80 คะแนน และมีคำสั่งเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม”

ย่อมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5463/2555

 

สนใจติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เทคนิค ขั้นตอน วิธีการได้อีกทางนึงที่ เพจเฟสบุ้ครู้ทัน HR ครับ https://www.facebook.com/thaihrpro/

ออกหนังสือเตือนพนักงานยังไง ให้ถูกกฏหมาย

HR ควรรู้ …หนังสือเตือนพนักงาน ต้องระบุอะไรบ้าง

…การออกหนังสือเตือนพนักงาน..ในฐานะพนักงานที่ได้รับหนังสือเตือนคงรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ คงตกใจไม่ใช่น้อย ที่ได้รับหนังสือเดือนจากบริษัท

…ในมุมมองของ Hr อยากให้มองว่า เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพนักงาน เพราะหากพนักงานได้รับหนังสือเตือนแล้ว ก็คงทำให้พนักงาานทราบว่าตนเองปฎิบัติผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงานเรื่องอะไร และบริษัทอยากให้พนักงาน งดเว้น ยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง เกี่ยวกับความผิด หรือการกระทำนั้นๆ ไม่อยากให้ Hr คิดว่าเป็นการเอาผิด หรือขึ้นทันบนพนักงานซะทีเดียว !!! (อันนี้ ขอฝากเป็นแนวคิดดีๆ สำหรับ HR)

 

….หนังสือเตือนควรมีข้อความครบถ้วนที่จะทำให้ลูกจ้างทราบถึงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของนายจ้าง และถ้อยคำที่เตือนให้ลูกจ้างรู้สำนึกในการกระทำ ตลอดจนข้อความอื่นที่จำเป็น หนังสือเตือนควรมีข้อความดังนี้…

หนังสือเตือน ข้อเท็จจิรงเกี่ยวกับกากระทำผิดของลูกจ้าง หนังสือเตือน ข้อความที่ระบุว่าลูกจ้างกระทำผิดข้อบังคับ ระเบียบ หนังสือเตือน จะต้องมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการตักเตือน เป็นถ้อยคำ หนังสือเตือน จะต้องมีลายมือชื่อของนายจ้าง หรือผู้ออกหนังสือ

 

ติดต่อเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงาน HR ได้ที่เว้บ รู้ทันHR https://thaihrpro.com

หรือเพจของเราได้ที่นี่ https://www.facebook.com/thaihrpro/