งานเข้านายจ้าง!!

‘กยศ.’ ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่อยู่-ที่ทำงานของผู้กู้เงิน กยศ.ได้ และให้อำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

โดย กยศ.จะทำหนังสือแจ้งต่อนายจ้างให้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้เงิน กยศ. ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หลังจากนั้นต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลา พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้คืน

โดยผู้กู้ยืมมีหน้าที่จะต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมต่อนายจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องยินยอมให้กองทุนฯ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม และชำระคืน รวมถึงต้องยินยอมให้หักเงินเดือนตามจำนวนที่กองทุนฯ แจ้ง เพื่อชำระคืนกองทุนฯ ตามแบบกฎกระทรวงและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของกองทุน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ดังกล่าว